January 2023
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
 AshleyFollows's birthday (23)
 BlaxadowFire's birthday (53)
 dreamydude's birthday (20)
gargar's birthday (33)
 jack5881's birthday (40)
 Jakobuniverse's birthday (60)
Joe Smo's birthday (73)
Mario12345's birthday (23)
 New Super Wario2's birthday (21)
NewSuperMarioBah's birthday (31)
 rienus's birthday (20)
 theninja1000's birthday (121)
2
 Toonn's birthday (18)
3
Pacman1755's birthday (27)
 TRS's birthday (31)
4
Merdi's birthday (19)
5
supertyrusland23's birthday (23)
ThatJanWithTheMusic's birthday (32)
6
152lulo's birthday (28)
 Koopartist's birthday (22)
LuigiSarasaland's birthday (15)
7
 trix3l's birthday (17)
8
 RedStoneMattYT's birthday (52)
TheKoopaKingdom's birthday (23)
9
OOFpeople's birthday (23)
10 11
 DashingToadie's birthday (22)
 Lulufolloye's birthday (18)
12 13
modid21's birthday (23)
14
 Baby Bowser's birthday (24)
xirtamehtsitahw's birthday (42)
15
 IvanthePlunber's birthday (23)
ProfessorDoktorGamer's birthday (21)
16
Stunt_LP's birthday (23)
17
 RareGhost's birthday (19)
18
GangsterJerby's birthday (19)
HenryBitz's birthday (19)
Kiki Lord's birthday (72)
19
 aboood40091's birthday (21)
 SuperGabrielino's birthday (30)
TheTimebreaker's birthday (22)
Yoshidos's birthday (23)
20 21
 Luzifer's birthday (23)
 Skek's birthday (20)
22 23
aprilc27's birthday (34)
24 25 26
Moline's birthday (24)
27
?Nitro's birthday (23)
28
 Ezradekezra's birthday (6)
Italian_Gamer's birthday (18)
 J0hnn0's birthday (18)
29
SuperNoahPlushes's birthday (16)
30
xfix's birthday (27)
Zouve's birthday (17)
31
Frugo Man DX's birthday (26)
 KingYoshi's birthday (24)
MagmaHacks's birthday (22)
Romis_Makis's birthday (21)