July 2020
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
nsmb2noob's birthday (16)
2
RicBent's birthday (21)
TheGamerLouco's birthday (20)
 TheTicklishYoshi's birthday (22)
3 4
Minecave's birthday (23)
5
 acmfan's birthday (24)
6
 Snoof's birthday (15)
7
 themasterkoopa's birthday (21)
8 9 10 11
Playstistem's birthday (18)
12
 GreyMask's birthday (16)
 STORMENT's birthday (22)
13
IceMario489's birthday (20)
 pazamoj01's birthday (27)
ShadowMario321's birthday (20)
xxxLuigi8749xxx's birthday (20)
14
TheUser's birthday (19)
15 16
Polari's birthday (20)
 Spla2n's birthday (16)
Vendra's birthday (18)
17 18
19
MarioAdvance125's birthday (17)
Stellaris's birthday (16)
20
 Bowser Jr.'s birthday (23)
SIG7's birthday (20)
21
 mikelan98's birthday (22)
RubaRente's birthday (19)
22 23
Sietse's birthday (23)
24
 Emerl's birthday (25)
25
26
 BrokenAce255's birthday (23)
27 28 29
 bbomb64's birthday (18)
Cachoshappy's birthday (22)
30 31
 N07D4hB357Pl4y3r's birthday (12)
 Piranhaplant's birthday (26)
Smokxboltz 's birthday (20)