January 2022
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
 AshleyFollows's birthday (22)
 dreamydude's birthday (19)
gargar's birthday (32)
 jack5881's birthday (39)
 Jakobuniverse's birthday (59)
Joe Smo's birthday (72)
Mario12345's birthday (22)
 New Super Wario2's birthday (20)
NewSuperMarioBah's birthday (30)
 onlypuppy7's birthday (22)
 rienus's birthday (19)
 theninja1000's birthday (120)
2
 Toonn's birthday (17)
3
Pacman1755's birthday (26)
 TRS's birthday (30)
4 5
supertyrusland23's birthday (22)
ThatJanWithTheMusic's birthday (31)
6
152lulo's birthday (27)
 Koopartist's birthday (21)
LuigiSarasaland's birthday (14)
7
 trix3l's birthday (16)
8
 RedStoneMattYT's birthday (51)
TheKoopaKingdom's birthday (22)
9
OOFpeople's birthday (22)
10 11
 DashingToadie's birthday (21)
Lulufolloye's birthday (17)
12 13
modid21's birthday (22)
14
 Baby Bowser's birthday (23)
xirtamehtsitahw's birthday (41)
15
 IvanthePlunber's birthday (22)
ProfessorDoktorGamer's birthday (20)
16
Stunt_LP's birthday (22)
17
 RareGhost's birthday (18)
18
GangsterJerby's birthday (18)
HenryBitz's birthday (18)
Kiki Lord's birthday (71)
19
 aboood40091's birthday (20)
 SuperGabrielino's birthday (29)
TheTimebreaker's birthday (21)
Yoshidos's birthday (22)
20 21
 Luzifer's birthday (22)
 Skek's birthday (19)
22
23
aprilc27's birthday (33)
24 25
 Bluey's birthday (15)
26
Moline's birthday (23)
27
?Nitro's birthday (22)
28
 Ezradekezra's birthday (5)
Italian_Gamer's birthday (17)
 J0hnn0's birthday (17)
29
SuperNoahPlushes's birthday (15)
30
xfix's birthday (26)
Zouve's birthday (16)
31
Frugo Man DX's birthday (25)
 KingYoshi's birthday (23)
MagmaHacks's birthday (21)
Romis_Makis's birthday (20)