December 2018
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
2
1timmy8888's birthday (19)
 NSMB HD 2006's birthday (14)
3 4
Nacitendo's birthday (20)
YoshiLover456's birthday (16)
5
leo10pe10's birthday (18)
6 7
 DreadMario175's birthday (21)
Yami's birthday (27)
8
Salt Water's birthday (15)
9 10
FreshWaters's birthday (18)
11 12
 <-Wulchie->'s birthday (25)
13
 majedzmezm's birthday (14)
14 15
 Izmirnator's birthday (19)
16
TimmyPK's birthday (16)
TodoEnHackRom's birthday (16)
 yoshimario's birthday (18)
17 18
LittleMario's birthday (18)
 mariogalaxy3's birthday (27)
MegaMarioManiac's birthday (22)
 newluigidev's birthday (16)
19
 AnOnYmUs00's birthday (18)
CATS-zig's birthday (17)
20
 MercuryPenny's birthday (18)
21
 Lunarius's birthday (23)
22
Cackletta's birthday (18)
E_Wolf's birthday (18)
 TruelyJohn64's birthday (19)
23 24
 C++'s birthday (17)
 MiguelMML's birthday (22)
 P-SwitchPusher's birthday (17)
25
GoldenStar's birthday (16)
26
 ray's birthday (22)
27
moviestars's birthday (27)
28
 Bombette's birthday (18)
Lyndis's birthday (17)
29
30 31
DeadSkullzJr's birthday (20)