May 2019
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
darthsonic2's birthday (19)
2
Lazy Assistant's birthday (19)
3
 8BombaMann8's birthday (21)
DaBaDee's birthday (25)
 Simpson55's birthday (19)
4
eternal pose's birthday (19)
5
Facza's birthday (19)
 RiksKing's birthday (20)
6
 ENEKOwii's birthday (20)
 GamingGage's birthday (10)
7 8 9
 SuperML's birthday (112)
10
 TheGameratorT's birthday (15)
11
Coulton's birthday (14)
12
 InfiniteX's birthday (112)
13 14 15
DomBul's birthday (19)
 Louis Bertrand's birthday (18)
16 17 18
 NSMB's birthday (16)
19
 awesomeguy95's birthday (15)
Koopamario64's birthday (17)
20
 PloxCl's birthday (19)
 Tob's birthday (19)
21
 Hüseyin the Mighty's birthday (17)
22
 AuriRex's birthday (18)
23
 Cheeeezed's birthday (15)
Whazzup's birthday (20)
24
goSciu's birthday (19)
25
 Ndymario's birthday (18)
 SGC's birthday (20)
26
 lostudor's birthday (20)
 XXLuigiMario's birthday (19)
27 28 29
Alexutzu3's birthday (16)
 DaneGaming's birthday (16)
Mario1989's birthday (4)
Nadia's birthday (22)
 SoulElite's birthday (18)
30
 luigi bros 4's birthday (19)
31