January 2021
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
 AshleyFollows's birthday (21)
 dreamydude's birthday (18)
gargar's birthday (31)
 jack5881's birthday (38)
 Jakobuniverse's birthday (58)
Joe Smo's birthday (71)
Mario12345's birthday (21)
 New Super Wario2's birthday (19)
NewSuperMarioBah's birthday (29)
 rienus's birthday (18)
 theninja1000's birthday (119)
2
 Toonn's birthday (16)
3
Pacman1755's birthday (25)
 TRS's birthday (29)
4 5
supertyrusland23's birthday (21)
ThatJanWithTheMusic's birthday (30)
6
152lulo's birthday (26)
 Koopartist's birthday (20)
LuigiSarasaland's birthday (13)
7 8
 RedStoneMattYT's birthday (50)
TheKoopaKingdom's birthday (21)
9
OOFpeople's birthday (21)
10 11
 DashingToadie's birthday (20)
Lulufolloye's birthday (16)
12 13 14
 Baby Bowser's birthday (22)
xirtamehtsitahw's birthday (40)
15
 IvanthePlunber's birthday (21)
ProfessorDoktorGamer's birthday (19)
16
Stunt_LP's birthday (21)
17
 RareGhost's birthday (17)
18
GangsterJerby's birthday (17)
HenryBitz's birthday (17)
Kiki Lord's birthday (70)
19
 aboood40091's birthday (19)
 SuperGabrielino's birthday (28)
TheTimebreaker's birthday (20)
Yoshidos's birthday (21)
20 21
 Luzifer's birthday (21)
 Skek's birthday (18)
22 23
aprilc27's birthday (32)
24 25
 Bluey's birthday (14)
26
Moline's birthday (22)
27
?Nitro's birthday (21)
28
 Ezradekezra's birthday (4)
Italian_Gamer's birthday (16)
 J0hnn0's birthday (16)
29 30
xfix's birthday (25)
Zouve's birthday (15)
31
Frugo Man DX's birthday (24)
 KingYoshi's birthday (22)
MagmaHacks's birthday (20)
Romis_Makis's birthday (19)