January 2018
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
 AshleyFollows's birthday (18)
 dreamydude's birthday (15)
gargar's birthday (28)
 jack5881's birthday (35)
Joe Smo's birthday (68)
 New Super Wario2's birthday (16)
 rienus's birthday (15)
 theninja1000's birthday (116)
2 3
Pacman1755's birthday (22)
 TRS's birthday (26)
4 5
supertyrusland23's birthday (18)
ThatJanWithTheMusic's birthday (27)
6
152lulo's birthday (23)
 Koopartist's birthday (16)
7 8
 RedStoneMattYT's birthday (47)
TheKoopaKingdom's birthday (18)
9 10 11
 DashingToadie's birthday (17)
Lulufolloye's birthday (13)
12 13
14
 Baby Bowser's birthday (19)
xirtamehtsitahw's birthday (37)
15
ProfessorDoktorGamer's birthday (16)
16
Stunt_LP's birthday (18)
17
 RareGhost's birthday (14)
18
GangsterJerby's birthday (14)
19
 aboood40091's birthday (16)
BooChewbaca's birthday (17)
 SuperGabrielino's birthday (25)
Yoshidos's birthday (18)
20
21
 Luzifer's birthday (18)
 Skek's birthday (15)
22 23 24 25 26 27
?Nitro's birthday (18)
28
Italian_Gamer's birthday (13)
29 30
xfix's birthday (22)
31
Frugo Man DX's birthday (21)
Gimzie's birthday (18)
 KingYoshi's birthday (19)
MagmaHacks's birthday (17)
Ofjkilab411's birthday (18)
Romis_Makis's birthday (16)